Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Dla beneficjentów

Informacje dla beneficjentów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (LGR Bielska Kraina), które powstało 15 października 2009 roku, z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa powiatowego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybacką prowadzi nabór wniosków w celu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).

LGR Bielska Kraina prowadzi nabór wniosków w ramach 4 operacji:
1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa;
2) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem;
3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
4) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Beneficjentami mogą zostać podmioty z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Bielska Kraina tj. 5 gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Wilamowice.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
- przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiat, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone
na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych,
z wyłączeniem przedsiębiorców;
- przedstawiciele sektora społecznego: osoby fizyczne, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje (w tym organizacje zrzeszające rybaków) działającym na obszarze objętym LSROR;
- przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zakresie rybactwa śródlądowego.

Informacje na temat charakterystyki poszczególnych działań oraz beneficjentów (sektor publiczny, sektor gospodarczy, sektor społeczny) znajdują się w zakładkach dotyczących każdego sektora.


Do kosztów kwalifikowalnych ZALICZA SIĘ:
koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006.
W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu:
1.    Zawarcia przez LGR umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – w przypadku operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d;

Do kosztów kwalifikowalnych NIE ZALICZA SIĘ:
1.  Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:
a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia;
b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu;
c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń
lub sprzętu.
2. Nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi:
a) jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji;
b) jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;
c) jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych;
d) powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków
na daną operację.
3.  Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji.
4. Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
5. Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną
i pracy wolontariuszy.
6. Kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii,
a) powyżej 10 % wartości operacji netto;
b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji;
c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.
7. Związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta
własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;
8. Odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową
leasingu, w tym również podatku od towaru i usług (VAT);
9.  Nakładu rzeczowego wniesionego w formie:
a)    gruntu, budynku lub budowli, lub
b)    prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a
- powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji.

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.