Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

I Współpraca

I PROJEKT WSPÓŁPRACY

Partnerzy:

Większość stawów w Polsce znajduje się w centrum i na południu kraju ze względu na układ terenu i korzystne warunki klimatyczne. Stawy były i są zakładane na glebach mało urodzajnych, a więc mało przydatnych do typowej produkcji rolniczej. Dzięki temu wykorzystuje się tereny trudne do zagospodarowania w inny sposób. Proces hodowli jest unikalny w skali światowej, charakterystyczny tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Mając na uwadze długowieczne tradycje w hodowli karpia w Polsce 12 Lokalnych Grup Rybackich południowej Polski tzw. Karpiowych z terenu sześciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego postanowiło promować rybactwo śródlądowe i jego produkty poprzez szereg działań w ramach tzw. „Szlaku Karpia”. Możliwość taką dała oś IV Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). W dniu 12 października 2011 roku 12 LGR-ów z terenu południowej Polski zawarło porozumienie na rzecz realizacji wspólnych zadań w ramach współpracy międzyregionalnej, wśród których za najważniejsze należy wymienić:

 

Wizyty studyjne, w tym:

1. Wizyta studyjna na Węgry

- Lider - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Partnerzy zadania – LGR-y

Mając na uwadze zainteresowanie rybaków, zrzeszonych w LGR-ach Polski południowej, możliwościami rozwoju własnych gospodarstw rybackich, przy wykorzystaniu dobrych praktyk i rozwiązań technologicznych gospodarstw rybackich mieszczących się na Węgrzech, została podjęta współpraca w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia wspólnych alternatyw rozwoju oraz uczestnictwa w spotkaniach/sympozjach nt. szeroko rozumianej branży rybackiej w obu krajach.

W ramach wyjazdu studyjnego na Węgry:

 • uczestnicy zapoznali się z historią rybactwa na Węgrzech, technicznymi rozwiązaniami hydrologicznymi w najstarszym ośrodku rybactwa na Węgrzech w miejscowości TATA.
 • uczestniczyli w konferencji rybackiej w Instytucie Rybactwa i Akwakultury w Szarwas, wizji lokalnej obiektu hodowlanego Instytutu z zamkniętym obiegiem wody prowadzącym bank genów i wizji lokalnej hodowli suma afrykańskiego, zakładu produkcji pasz dla ryb. Z Instytutem LGR Bielska Kraina podpisała umowę o współpracy.
 •  zapoznali się z produkcją rybacką w gospodarstwie Szeged, gospodarką wodną, zasadami gospodarowania na terenach chronionych, problemami ichtiologicznymi w miejscowej gospodarce, deintensyfikacją produkcji ryb.
 • Uczestniczyli w prezentacji prowadzenia gospodarstwa rybackiego Borbély Gyula z hodowlą baramundii (ryby morskiej) w warunkach lądowych, poznali centrum wędkarskie i stawowy układ recyrkulacyjny.
 • Zapoznano się ze sposobami promocji obszaru i produktu lokalnego w Jászapáti i Egerszalók.

2. Wizyta studyjna w Niemczech

Podczas 4 dniowego pobytu w Bawarii uczestnicy wizyty studyjnej brali udział w wielu spotkaniach, które przyczyniały się do wymiany doświadczeń. W pierwszym roboczym dniu wizyty wizytujący spotkali się w Tirschenreuth z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej. Podczas prezentacji uczestnicy zapoznali się z obszarem działania – tzw. Krainą Tysiąca Stawów, historią powstania, wytyczonymi, a także osiąganymi już celami. Głównym celem działań grupy jest popularyzacja spożycia karpia, dlatego wszelkie działania zarówno władz jak i mieszkańców jest w tym ukierunkowana. Dzięki wsparciu możliwe było utworzenie Muzeum Rybactwa w Tirschenreuth, które uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzić oraz utworzenie tuż obok Muzeum największego w okolicy akwarium. Najwięcej czasu podczas wizyty studyjnej poświęcono na wizje lokalne gospodarstw rybackich stawowych z przeważającą hodowlą karpia. Wizytujący mogli zobaczyć hodowlę pstrąga i troci oraz ich przetwórstwo. Niestety ze względów sanitarnych przetwórni nie można było obejrzeć, jednak właściciel udzielił ciekawych informacji na ten temat. Szczegółowo omówił technologię i pracę maszyny filetującej. W malowniczej miejscowości Kornthan podczas zwiedzania dwóch gospodarstw rybackich, omówiona została tematyka przetwórstwa ryb oraz udział gospodarstw rybackich w organizowanych imprezach promocyjnych. Ponadto uczestnicy wizyty odwiedzili rozległe gospodarstwo rybackie Pana Baecher, specjalizującego się w hodowli narybku oraz rybek akwariowych. Na tym terenie prekursorami gospodarki rybackiej byli Cystersi dlatego też, w czasie wizyty uczestnicy wyjazdu zwiedzili zabytkowe Opactwo Cystersów. Na koniec wizyty uczestnicy zwiedzili „Fantastyczną Ścieżkę Karpia” – położoną w parku zabaw dla dzieci nawiązującego tematycznie do rybackich tradycji regionu, miejscowości Kemnath.

II. W ramach środka 4.2 LGR Bielska Kraina uczestniczyła w cyklu szkoleń dla pracowników i członków Zarządu LGR-ów:

Lokalne Grupy Rybackie zrealizowały cykl szkoleniowy obejmujący najważniejsze tematy
z zakresu funkcjonowania biura. Pozwoliło to na wymianę wiedzy, mentoring bardziej doświadczonych pracowników, identyfikację dobrych praktyk, odniesienie wspólnych korzyści z doradztwa ekspertów na określony temat, zintegrowanie LGR-ów z południowej Polski. Podczas każdego szkolenia przeprowadzono moduł zajęć integracyjno-aktywizujących. Ponadto, warsztaty pozwoliły na regularne spotkania grup co pozwoliło na budowanie sprawnie działającej sieci organizacji:

 Przedstawiciele LGR Bielska Kraina uczestniczyli w następujących szkoleniach:

 1. Organizacje pozarządowe w praktyce:

Na szkoleniu poruszone zostały zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, przedstawione zostały dobre praktyki w zarządzaniu organizacją pozarządową.

 1. Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce:

Szkolenie pn. „Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce” było organizowane dla pracowników biur LGR i dotyczyło tematyki rybactwa. Potrzeba przeprowadzenia w/w szkolenia pojawiła się w trakcie funkcjonowania biur LGR, a w szczególności w trakcie udzielania konsultacji potencjalnym beneficjentom, w tym zwłaszcza rybakom. Zagadnienia dotyczące możliwości dofinansowania operacji realizowanych w obszarze gospodarstw rybackich i poza nimi wymagają posiadania co najmniej podstawowej wiedzy na temat obiektów hodowlanych. Tylko nieliczni pracownicy biur LGR-ów tworzący projekt współpracy mają doświadczenie i wiedzę z zakresu rybactwa, stąd wynikła konieczność przeszkolenia pozostałych pracowników LGR-ów w tym zakresie.

Szkolenie przeprowadzono dwuetapowo przez wykładowcę:

1. W formie prelekcji oraz dyskusji, na tematy z zakresu podstaw gospodarki stawowej w kontekście Osi 4 PO Ryby:

 • Budowa stawu i jego rodzaje, proces chowu i hodowli ryb np. karpia „od wylęgu do handlówki”;
 • Poza rybackie znaczenie stawów – np. zbiorniki małej retencji, możliwość wykorzystania stawów, jako odbiorników wód powodziowych, staw, jako zbiornik oczyszczający – redukujący ilość biogenów;
 • Podstawy prawne statusu Obiektu chowu i hodowli ryb i obrębu hodowlanego;
 • Doprowadzalniki wód do stawów, jako urządzenia wodne wielofunkcyjne – formy dokumentowania innego poza rybackim wykorzystania doprowadzalników;
 • Metody sprzedaży bezpośredniej i marginalnej: stan prawny na rok 2012;
 • Formy ochrony Natury 2000 na obszarach objętych chowem i hodowlą;
 • Racjonalne zasady gospodarowania wodą na terenach gospodarstw objętych deficytem wodnym;
 • Podstawowa terminologia związana z obiektami chowu i hodowli ryb.

2. W postaci zajęć terenowych na obiekcie chowu i hodowli ryb w trakcie, którego uczestnicy mogli zapoznać się w praktyce z tematami objętymi częścią teoretyczną szkolenia.

3. Ewaluacja, monitoring i zarządzanie projektem:

Głównym celem szkolenia „Monitoring i ewaluacja” było zdobycie i ugruntowanie podstawowej wiedzy niezbędnej w planowaniu ewaluacji oraz rozwinięcie swoich umiejętności w prowadzeniu monitoringu dla pracowników biur LGR. Szkolenie posłużyło poprawie realizacji projektu i skutecznemu zarządzaniu. Celem szkolenia „Zarządzaniem projektami unijnymi” było zapoznanie się z podstawowymi zadaniami zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. Szkolenie objęło szeroki zakres związany z zarzadzaniem projektem – od kwestii wykonalności projektu, doboru wskaźników monitoringu, procedury pomocy publicznej, aż po analizę finansową i wnioski o płatność. Szkolenie pokazuje generalne zasady zarządzania projektami inwestycyjnymi i szkoleniowymi.

4. Kosztorys, studium wykonalności, biznesplan - analiza finansowa i ekonomiczna

Celem szkolenia było zapoznanie pracowników biur LGR z metodyką, narzędziami i technikami opracowania studium wykonalności, biznesplanu oraz kryteriami ich oceny, a także zdobycie umiejętności samodzielnego przygotowania takiej dokumentacji.

Szkolenie było niezbędne celem świadczenia profesjonalnego doradztwa dla beneficjentów osi 4 PO RYBY przez pracowników LGR.

III. W ramach środka 4.2  reprezentanci LGR Bielska Kraina uczestniczyli w szkoleniu przeznaczonym dla rybaków.

 1. Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb - zasady funkcjonowania:

Szkolenie miało na celu nabycie/pogłębienie wiedzy osób z sektora rybackiego
z terenów partnerskich LGR-ów nt. sprzedaży bezpośredniej i marginalnej. Podkreślony został aspekt sprzedaży bezpośredniej, jako możliwości pozyskania dofinansowania wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. Omówiono także tworzenie księgi stawowej zgodnie z zapisami polskiego oraz unijnego prawodawstwa.

W związku z realizacją operacji „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” na rok 2012 prowadzone były działania mające na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa:

IV. Wspólne przedsięwzięcie: KARP 2020.

Planowanym celem operacji była analiza problematyki rybactwa śródlądowego na obszarach LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Dokument zawiera bloki tematyczne dotyczące rybactwa śródlądowego opracowane przez ekspertów przy ścisłej współpracy z LGR-rami ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego. LGR współfinansujące zadanie brały udział w zebraniu danych do projektu. Każdy LGR odpowiada za przyporządkowany blok tematyczny i za współpracę z ekspertem, który go opracował na podstawie badań i konsultacji z sektorem rybackim z terenu wszystkich LGR-ów biorących udział w projekcie

Bloki tematyczne obejmują w szczególności:

 1. „Koordynacja przebiegu realizacji projektu „Karp 2020”, opracowanie finalnej wersji dokumentów”

 • ocena efektów działań dotychczasowych strategii rybactwa.
 • koordynowanie przebiegu realizacji projektu w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy LGR
 • opracowanie finalnych dokumentów „KARP 2020”

2: „Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej”

 • rola obiektów stawowych w systemie gospodarki wodnej
 • ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej na obszarach obiektów stawowych i terenach przyległych
 • wpływ obiektów stawowych na poprawę jakości wód
 • znaczenie obiektów stawowych na terenach użytkowanych rolniczo
 • rola stawowej gospodarki karpiowej w ekonomiczno-społecznym rozwoju regionów
 • upowszechnianie wielofunkcyjnej roli gospodarki stawowej

3: „Ekonomika produkcji karpiowej”

 • metody intensyfikacji produkcji
 • wszechstronna analiza kosztów produkcji i możliwości ich racjonalizacji
 • potencjalne kierunki dywersyfikacji produkcji ( gatunki konsumpcyjne, materiał zarybieniowy )
 • opracowanie systemu obiektywnej wyceny szkód w gospodarstwach rybackich
 • przekształcenia własnościowe w rybactwie stawowym

4 „Zdrowie ryb produkowanych w stawach karpiowych”

 • profilaktyka ogólna w produkcji stawowej
 • zwalczanie chorób ryb metodami hodowlanymi i alopatycznymi
 • współpraca służb ichtiopatologicznych i hodowców w zakresie zapobiegania chorobom, diagnostyki i leczenia ryb

5 „Badania naukowe dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej”

 • Wsparcie naukowe badań dotyczących stawowej produkcji karpiowej

a) charakterystyka jednostek naukowych (instytuty i szkoły wyższe) realizujących badania w zakresie gospodarki stawowej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji karpia

b) zdefiniowanie koniecznego i oczekiwanego przez praktykę zakresu badań o charakterze aplikacyjnym i wdrożeniowym dotyczących: - ekonomiki produkcji karpiowej - wielofunkcyjnej i zintegrowanej roli stawowej gospodarki karpiowej - zdrowia ryb produkowanych w stawach karpiowych - promocji karpia i tradycyjnej gospodarki karpiowej - rynku karpia

 • Edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej - stan rybackiego szkolnictwa zawodowego w zakresie gospodarki stawowej na poziomie średnim i wyższym - analiza możliwości utrzymania tradycyjnych form kształcenia w zakresie rybactwa stawowego - propozycja nowych rozwiązań w systemie kształcenia

6 „Promocja karpia”

 • promocja karpia jako zdrowej żywności - alternatywy dla zagrożonych i nadmiernie eksploatowanych zasobów morskich oraz intensywnych systemów produkcji ryb
 • promocja spożycia karpia
 • promocja karpia jako produktu zrównoważonej akwakultury

7 „Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej”

 • import i eksport karpia
 • chłonność rynku karpia
 • spożycie karpia
 • certyfikacja karpia
 • organizacje producentów karpia

8 „Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych dotyczących jego funkcjonowania”

 • aktualny stan zagadnień prawnych dotyczących gospodarki stawowej
 • plan tworzenia i wdrażania zagadnień prawnych dotyczących gospodarki stawowej

9 „Wsparcie priorytetów polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020”

 • ocena działań w ramach SPO 2004-2006 i PO Ryby 2007-2013, w podziale na wielkość przyznanych środków
 • propozycja finansowania polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE na lata 2014-2020.

Dokument naukowy w trakcie opracowywania prezentowany był na stronie internetowej do wglądu przez zainteresowanych z możliwością wnoszenia przez nich uwag i propozycji. Sporządzony końcowy dokument został rozesłany do wszystkich LGR-ów do końcowej akceptacji.

Końcowy dokument został przyjęty podczas konferencji z udziałem przedstawicieli LGR-ów biorących udział w projekcie, ekspertów, sektora rybackiego oraz zaproszonych gości.

Wszystkie LGR-y otrzymały opracowanie końcowego dokumentu w wersji drukowanej i elektronicznej. Celem analizy jest wyznaczenie kierunków działania i rozwoju dla gospodarki rybackiej oraz wdrożenie proponowanych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju rybactwa śródlądowego.

V. Imprezy promocyjne:

Zgodnie z projektem współpracy, zorganizowano 7 imprez regionalnych. Każdy z LGR-ów poniósł koszt związane z organizacją oraz logistyką przedsięwzięcia na swoim terenie, a pozostałe grupy rybackie z Polski południowej ponosiły koszty dojazdu i zorganizowania stoiska promocyjnego. LGR czynnie uczestniczyły w imprezach promocyjnych parterów poprzez informacje, promocję swoich obszarów, osi 4 PO RYBY itd. Uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalno-promocyjnych, organizowanych na terenach partnerskich LGR-ów, umożliwiło dostęp do szerokiego rynku odbiorców oraz popularyzację zakresu działań poszczególnych grup takich jak: rybactwo, turystyka, przedsiębiorczość, ochrona środowiska.

 1. Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę Słońca

Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę Słońca” (MTT) to cykliczna impreza na opolskim rynku. Poszczególne Lokalne Grupy Rybackie, które uczestniczą w projekcie współpracy w tym LGR Bielska Kraina, wystawiały się w stylowych pawilonach specjalnie przeznaczonych do prezentacji targowych. W ramach działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa przeprowadzono sceniczny program artystyczny podczas targów, pokazy kulinarne i degustacje potraw z ryb. Targi były okazją do rozpowszechnienia informacji o osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, jako wspólnego celu Lokalnych Grup Rybackich. Informacja o udziale partnerskich Lokalnych Grupach Rybackich pojawiła się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych (m.in. „Travel Trade Gazette”, „Obieżyświat”, „Globtroter”, „Świat Podróże Kultura”); a także były one rozpowszechniane w ofertach wysłanych pocztą, mailem, jak również w folderach rozdawanych na branżowych targach w kraju i zagranicą. Potencjalni zainteresowani usługami LGR-ów mieli szeroki wachlarz informacji na temat działalności stowarzyszenia. Całkowity koszt imprezy został opłacony przez LGR „Opolszczyzna” poza delegacjami poszczególnych Lokalnych Grup Rybackich zrzeszonych w ramach projektu współpracy 4.2.

 1. Międzyregionalne zawody wędkarskie w NATURA 2000 w Rajsku.

 Zawody wędkarskie zostały przeprowadzone na terenie obszaru Natura 2000 kod ostoi PLH120083.

Zawody zostały przeprowadzone na jednym ze zbiorników Okręgu PZW Bielsko Biała. Forma wykorzystania zbiorników pożwirowych oraz fakt objęcia tego terenu szczególną formą ochrony jest przykładem możliwości pogodzenia potrzeb ochrony obszarów Natura 2000 i obiektów chowu i hodowli z potrzebami społeczeństwa w zakresie sportu
i rekreacji.

Szczególnej uwadze uczestników została poddana możliwość wykorzystania zbiorników pożwirowych do celów wędkarskich. W tym celu uczestnicy otrzymali folder promujący wędkarskie wykorzystanie zbiorników pożwirowych. Dodatkowo w trakcie spotkania uczestnicy wzieli udział w quizach tematycznych m.in. z zakresu ekologii i rybactwa. Uczestnicy zawodów mogli zwiedzić teren ostoi z udziałem przewodnika – obszar posiada wizualizację  w postaci tablic edukacyjnych.

Celem Międzyregionalnych zawodów wędkarskich była promocja terenu, jego walorów środowiskowych i rekreacyjnych wśród członków LGR z terenu południowej Polski.

Impreza zamknięta promująca formę wykorzystania obszarów zależnych od rybactwa - integrująca Członków z poszczególnych terenów LGR.

 1. Święto karpia w Kaniowie

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina była współorganizatorem Święta Karpia w Kaniowie Impreza miała za zadanie promocję karpia, zdrowego odżywiania się oraz wsparcie gospodarstw rybackich i przedsiębiorców zajmujących się chowem i hodowlą karpia.

 1. Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu

 Stowarzyszenie LGR „Bielska Kraina  współorganizowała imprezę plenerową pn. „Święta Pstrąga Górskiego” w Jaworzu. Głównym celem zadania była promocja ryby pstrąg, miejsc jej chowu i hodowli oraz przede wszystkim zdrowego odżywiania się.

Z partnerskich grup rybackich zaproszeni zostali główni producenci i przetwórcy pstrąga, restauratorzy, gospodarstwa agroturystyczne, twórcy ludowi itd. Ponadto, przedstawiciele LGR-ów promowali oś 4 PO RYBY.

 1. Regionalne dni rybactwa w Skoczowie

Regionalne dni rybactwa to impreza zorganizowana przez Lokalną Grupę Rybacką „Żabi Kraj”. Na imprezę zostały zaproszone pozostałe LGR-y zrzeszone w projekcie współpracy w tym, LGR Bielska Kraina. Głównym celem zadania była promocja ryb z regionu oraz pochodzących z obszarów pozostałych LGR-ów. Regionalne Dni Rybactwa składały się z 3 elementów: Wystawy Rybackiej, Mistrzostw w Przyrządzaniu Potraw z Karpia, Konferencji. Regionalne Dni Rybactwa służyły przede wszystkim promocji rybactwa.

Wystawa rybacka:

Celami wystawy było:

 • popularyzacja ryb i rybactwa,
 • promocja i sprzedaż różnych gatunków ryb oraz ich przetworów,
 • rzedstawienie nowoczesnego sprzętu rybackiego i wędkarskiego oraz pasz stosowanych w chowu i hodowli ryb,
 • zawieranie transakcji handlowych pomiędzy producentami: ryb, sprzętu rybackiego, pasz a potencjalnymi odbiorcami.

Na Regionalnych Dniach Rybactwa wystawiły się podmioty związane z rybactwem (np. przetwórnie, gospodarstwa rybackie i agroturystyczne) z obszaru LGR z Południowej części Polski.

Mistrzostwa w przyrządzaniu potraw z karpia

Podczas Dni Rybactwa zorganizowane zostały również Mistrzostwa gdzie najlepsi kucharze przygotowywali dania z karpia. Mistrzostwa odbyły się w trzech kategoriach:

- Profesjonaliści – Mistrzostwa Europy w Przyrządzaniu Potraw z Karpia,

- Młodzież Szkół Gastronomicznych,

- Koła Gospodyń Wiejskich.

Konferencja

Przedstawiciele LGR Bielska Kraina. uczestniczyła w zorganizowanej przez LGR „Żabi Kraj” konferencji, podczas której omówione zostały aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa. Dodatkowo na konferencji przedstawiono z projekt współpracy miedzy LGR-ami – Liderzy oraz Organizatorzy w projekcie zaprezentowali swoje „części” projektu.

 1. Święto rybaka w Zatorze

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina uczestniczyła w wydarzeniu promocyjnym, którego celem była zorganizowanie „Święta Rybaka”, integracja środowiska rybackiego poprzez uczestnictwo sektora rybackiego z LGR-ami biorącymi udział w projekcie, promocja oraz zapoznanie mieszkańców pobliskich okolic z kulturą oraz tradycją obszaru Doliny Karpia, jak również ukazanie dobrych praktyk w gospodarowaniu zasobami rybackimi na obszarze Doliny Karpia. Istotnym celem było również zacieśnienie współpracy z LGR-ami uczestniczącymi w projekcie.

„Święto Rybaka” to impreza plenerowa, na której miejscowi rybacy oraz lokalni rękodzielnicy mogli zaprezentować swoje produkty podczas kiermaszu i targów. Mieszkańcy pobliskich okolic, niezwiązani z rybactwem, mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności na warsztatach oraz pokazach, takich jak np. wystawa sprzętu rybackiego czy wystawa ryb hodowlanych, jak również plenerowe warsztaty rękodzieła artystycznego.

 1. Święto Karpia w Osiecznicy/ Krosna Odrzańskiego 

Reprezentanci LGR Bielska Kraina uczestniczyli w imprezie plenerowej, której głównym celem było propagowanie karpia, jako lokalnego dobra, promocja miejscowości, a także integracja społeczeństwa. 

 

VI. Książeczka edukacyjna dla dzieci

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina w wyniku realizacji projektu w ramach środka 4.2 wydała 500 szt.  Książeczek edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-9 lat pn. „Co szumi w stawie”.

Książka ma na celu popularyzację wiedzy o rybactwie, stawach, a także zwiększenie świadomości młodego pokolenia konsumentów. Treść publikacji została przeanalizowana przez grupę ekspertów, wyłonioną z grona pracowników oraz członków LGR-ów. Zamierzeniem było zaprezentować tą wiedzę w sposób atrakcyjny dla dzieci.

 To książka w założeniu ma bawić, uczyć i rozwijać. Jej charakterystyczną cechą jest interaktywność. Dzięki oryginalnemu formatowi, przyciągającej szacie graficznej, prostym, lecz niebanalnym tekstom, barwnym ilustracjom dziecko z radością będzie sięgać po publikację i chłonąć zawarte w niej informacje. Książka stworzona jest tak, by wykorzystywać naturalną ciekawość poznawczą malucha. Dzięki niej dziecko stanie się ekspertem, pozna tajemniczy świat życia w stawie, poszerzy swą wiedzę z zakresu ekologii, wędkarstwa, ale również dowie się więcej o wartościowej diecie bogatej w ryby. Książka zawiera również autorskie gry i zabawy, dzięki którym dzieci utrwalą zdobytą wiedzę, jednocześnie poszerzając swoje zdolności twórcze, poznawcze, manualne
i plastyczne.

W 2013 r. przewiduje się działania związane z promocją i dystrybucją publikacji na terenie gmin należących do LGR: zwłaszcza jednostek oświaty i kultury. Kanały promocji publikacji to m. in. lokalne media, organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, a także organizowane przez partnerskie LGR-y. Stworzona publikacja będzie służyć efektywnej i nietuzinkowej promocji działalności Lokalnych Grup Rybackich w środowisku niezwiązanym z sektorem rybackim takim jak: szkoły, przedszkola, urzędy gmin.

VII. Film „Rola gospodarki stawowej…”

Celem produkcji filmu jest promocja gospodarki rybackiej, jako wspierającej istnienie ostoi Natura 2000. W filmie została pokazana (bez podmiotowo) prawidłowa gospodarka rybacka na obszarach Natura 2000. Dla podkreślenia roli, jaką odgrywają rybacy przedstawiona zostanie ostoja Natury 2000 na terenie, której zrezygnowano z chowu i hodowli ryb. Odbiorca filmu otrzyma wyraźny przekaz, że kupno ryb pochodzących z gospodarstw objętych Naturą 2000 jest formą aktywnego uczestnictwa w ochronie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego w naszym kraju. Film został wykonany w wersji polsko- i angielskojęzycznej celem dalszej promocji w ramach współpracy międzynarodowej. Do procesu tworzenia filmu zaproszeni zostali wybrani przez wykonawcę znawcy tematyki rybackiej z terenów partnerskich LGR-ów celem dokonania konsultacji branżowych. Film ma być narzędziem służącym do wpływania na świadomość i opinię społeczeństwa polskiego i międzynarodowego na temat roli rybactwa śródlądowego w ochronie środowiska naturalnego. Film jest i będzie promowany m.in. wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz lokalnej społeczności.

VIII. Cykl działań „Szlak karpia”

1. Mapy

Mapa stała się sztandarowym materiałem promocyjnym Lokalnych Grup Rybackich skierowanym do odbiorcy z Polski i zagranicy. Stanowi bowiem materiał informacyjno-promocyjny wykorzystywany podczas wspólnych imprez, spotkań i konferencji. Ponadto, dystrybucja produktu odbywa się poprzez placówki m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu w gminach zrzeszonych w poszczególnych LGR-ach.

Zestaw map obejmuje 11 map z LGR-ów w układzie: 1 mapa – obszar 1 LGR. Pojedyncza mapa dotyczy terenu objętego działaniem danej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Obrazem wspólnym dla zestawu map jest mapa Polski, na której zaznaczone zostały obszary poszczególnych LGR-ów.

Główna mapa wizualizuje obiekty stawowe i obiekty wędkarskie, w tym łowiska komercyjne. Zaznaczone zostały również punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż ryb pochodzących z lokalnych gospodarstw rybackich. Na obszarze LGR pokazanym na mapie zostały zaznaczone obszary szczególnych form ochrony w tym Natura 2000, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe.

Na odwrocie mapy zostały umieszczone opisy poszczególnych obiektów stawowych i obiektów wędkarskich wraz z charakterystycznym zdjęciem miejsca i opisem dotyczącym danych teleadresowych i oferty sezonowej lub rocznej. Na mamach został również uwzględniony opis głównych atrakcji turystycznych regionu.

W wykonaniu mapy został wykorzystany wspólny znak graficzny „Szlaku Karpia” będący elementem kolejnego zadania w działalności międzyregionalnej.

2. Tablice

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina zrealizowała zadanie związane z stworzeniem 5 szt. tablic (1 szt. dla każdej z gmin z obszaru LGR Bielska Kraina: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice), na których oznaczono ważne miejsca dotyczące „Szlaku karpia” np. gospodarstwa rybackie. Każda z tablic umieszczona została w publicznym miejscu dostępnym dla każdego mieszkańca i turysty.

Zlecono wykonanie 5 szt. tablic informacyjnych o wymiarach: 150 x 100 cm.

Celem identyfikacji szlaku poprzez wizualizację tablicami jest informowanie społeczności o produkcji, sprzedaży karpia i innych ryb słodkowodnych, zwłaszcza rodzimej produkcji w danych miejscach.

3. Opracowanie logotypu „Szlaku Karpia”.

LGR Bielska Kraina w projekcie współpracy w ramach środka 4.2 była odpowiedzialna za stworzenie logo dla marki, jaką jest „Szlak karpia”. Logotyp jest i będzie umieszczany na wszystkich materiałach dotyczących „Szlaku karpia” tworzonych oraz opracowywanych przez Lokalne Grupy Rybackie z województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego, podkarpackiego m.in. w publikacji strategii rozwoju sektora rybactwa śródlądowego Karp 2020, „Mapa Szlak Karpia”, „Tablice informacyjne”, film i książeczka dla dzieci. Logotyp ma być marką identyfikującą karpia, a w szczególności miejsca hodowli i przetwórstwa karpia oraz gospodarstw rybackich.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.