Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD OW/1/2020

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD,o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) pod tytułem „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”. Operacja, którą realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:

organizacji wizyty studyjno-szkoleniowej w Dolinie Karpia. W projekcie udział weźmie 15 osób z branży rybackiej oraz jedna osoba reprezentująca Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina. W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie pn. „Wieloprofilowa działalność rybacka” oraz 2-dniowa wizyta studyjna do Doliny Karpia, mająca na celu wymianę dobrych praktyk, zwiedzanie gospodarstw rybackich, poznanie dodatkowych źródeł dochodów związanych z turystyką i rekreacją przy akwenach wodnych. Celem operacji będzie rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń osób z sektora rybackiego. Projekt pozwoli na poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności, kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczestników z obszaru LGR Bielska Kraina, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności rybackiej. W ramach operacji poniesione zostaną koszty za:

  • transport uczestników,
  • koszty usługi turystycznej, w tym:

- nocleg dla 16 osób;

- wyżywienie dla 16 osób (śniadanie x1, obiad x2, kolacja x2);

- zapewnienie atrakcji turystycznych związanych z branżą rybacką (wizyta na gospodarstwach rybackich korzystających z środków PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z PO Ryby 2007-2013) oraz innych lokalnych atrakcji,

  • przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia/prelekcji (np. wynajęcie sali, poczęstunek dla uczestników, wynagrodzenie dla prelegenta),
  • ubezpieczenie uczestników.

 

Planowana do realizacji operacja własna realizowana jest w ramach Celu ogólnego 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały, celu szczegółowego 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich, oraz celu szczegółowego 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 15 000,00 zł.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji  operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 28.10.2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie:

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w dniu 28.09.2020 r.

 

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) w terminie od 28.09.2020 r. do 28.10.2020 r. bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, w godzinach pracy biura tj.:

7:00 – 15:00 – od poniedziałku do środy,

7:00 – 17:00 – czwartek,

7:00 – 13:00 – piątek.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres e-mail: biuro@bielskakraina.pl, lub zadzwonić pod numer (33) 810 57 35/ 725 449 170 w godzinach pracy Biura LGD.


« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.