Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku z koniecznością  wprowadzenia zmian w LSR, poddajemy propozycję aktualizacji strategii pod społeczne konsultacje.

Wprowadzone zmiany w w/w dokumencie obejmują:

 

 1. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w podpunkcie 5.1.4. Przedsięwzięcia w Tabeli 15. „Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celówi wskaźników” w kolumnie „Produkty” dla Zidentyfikowanego problemu/wyzwania społeczno-ekonomicznego pn. „Nieprzygotowanie przedsiębiorstw rybackich do skutecznego funkcjonowania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku” w piątej komórce zmieniono treść w pkt 1) z „7 zmodernizowane przedsiębiorstwa rybackie dzięki wsparciu LSR” na „11 zmodernizowanych przedsiębiorstw rybackich dzięki wsparciu LSR”, w pkt 2) z „7 przedsiębiorstw rybackich, które w wyniku modernizacji utworzyły lub utrzymały miejsce pracy” zmieniono na „11 przedsiębiorstw rybackich, które w wyniku modernizacji utworzyły lub utrzymały miejsce pracy”. W szóstej komórce „Rezultaty” w miejsce liczby „8” wpisuje się liczbę „11” przez co komórka otrzymuje brzmienie: „11 utworzonych miejsc pracy w ramach działalności rybackiej w wyniku wdrożenia LSR”;
 2. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w podpunkcie 5.1.4. Przedsięwzięcia w Tabeli 15. „Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników” w kolumnie „Produkty” dla Zidentyfikowanego problemu/wyzwania społeczno-ekonomicznego pn. „Niedostatecznie wykorzystany potencjał turystyczny terenu LSR” w piątej komórce zmieniono treść z „20 nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (…)” na „21 nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (…);
 3. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 17. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 1 dla wskaźnika 1.1 Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w ramach działalności rybackiej w wyniku wdrożenia LSR w kolumnie „Plan na 2023 rok” zmieniono wartość z „7” na „11”;
 4. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 17. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 1 dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich dla wskaźnika produktu „Liczba zmodernizowanych przedsiębiorstw rybackich dzięki wsparciu LSR w tym innowacyjnych” oraz „Liczba przedsiębiorstw rybackich, które
  w wyniku modernizacji utworzyły lub utrzymały miejsce pracy” zmieniono wartość końcową 2023 rok z „7” na „11”;
 5. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 17. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 1 dla Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego usunięty został wskaźnik „Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki rozwojowi kompetencji utworzyły lub utrzymały miejsce pracy”;
 6. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 17. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 1 zmianie ulega ogólna SUMA z „5 911 645,00 PLN” na „5 985 009,00 PLN”;
 7. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 18. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 2 dla Przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zmieniono wartość końcową 2023 rok z „20” na „21”;
 8. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 18. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 2 dla Przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy  w kolumnie „Sposób realizacji (konkurs, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp..) zmieniono brzmienie z „Konkurs, projekt współpracy” na „Konkurs, projekt współpracy, projekt własny”;
 9. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 18. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 2  zmianie ulega ogólna SUMA z  „4 267 466,00 PLN” na „4 202 466,00 PLN”;
 10. w Rozdziale V. CELE I WSKAŹNIKI w Tabeli 18. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 3  zmianie ulega ogólna SUMA z „24 889,00 PLN” na „16 525,00 PLN”;
 11. w Rozdziale VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU w pkt. 6.4. Operacje własne zmianie ulega zapis z „RLGD planuje 2 operacje własne w ramach przedsięwzięcia Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego. Podstawowym celem operacji będzie rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń osób z sektora rybackiego. W ramach projektów własnych, przewiduje się udział środków własnych o 5% większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” na: „RLGD planuje 2 operacje własne w ramach przedsięwzięcia Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego oraz w ramach przedsięwzięcia Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy. Podstawowym celem operacji będzie rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń osób z sektora rybackiego oraz promocja turystyki i kultury obszaru LGR. W ramach projektów własnych, przewiduje się udział środków własnych o 5% większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”;
 12. w Rozdziale VII BUDŻET LSR w pkt 8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR zdanie: „Warto podkreślić, że wielkość środków przeznaczonych w LSR na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy to 5 774 654,00 zł, czyli 56% budżetu na wdrażanie LSR” otrzymuje brzmienie: „Warto podkreślić, że wielkość środków przeznaczonych w LSR na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy to 5 933 018,00 zł, czyli 58%. budżetu na wdrażanie LSR”;
 13. w Rozdziale VII BUDŻET LSR w pkt 8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR zdanie: „Na sumę tą składają się środki z celu ogólnego 1 z przedsięwzięcia 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich (2 438 603,00 zł) oraz z przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (3 336 051,00 zł)”. otrzymuje brzmienie: „Na sumę tą składają się środki z celu ogólnego 1 z przedsięwzięcia 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich (2 598 760,00 zł) oraz z przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (3 334 258,00 zł);
 14. w Rozdziale VII BUDŻET LSR w pkt 8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR zdania:
  W rezultacie, na cel ogólny nr 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały przeznaczono 5 907 645,00 złotych, czyli 57% budżetu. Środki te podzielono na dwa cele szczegółowe, z których (1.1) uzyskało 2 571 594,00 złotych, a (1.2) 3 336 051,00 złotych” otrzymuje brzmienie:
  W rezultacie, na cel ogólny nr 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały przeznaczono 5 981 009,00 złotych, czyli 58% budżetu. Środki te podzielono na dwa cele szczegółowe, z których (1.1) uzyskało 2 646 751,00 złotych, a (1.2) 3 334 258,00 złotych”;
 15. w Rozdziale VII BUDŻET LSR w pkt 8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR zdanie: „Pozostałe 4 292 355,00 złotych przeznaczono na dwa inne cele ogólne, przy czym na cel ogólny nr 3 Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska alokowano w wyniku konsultacji społecznych jedynie 24 889,00 zł” otrzymuje brzmienie: „Pozostałe 4 218 991,00 złotych przeznaczono na dwa inne cele ogólne, przy czym na cel ogólny nr 3 Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska alokowano w wyniku konsultacji społecznych jedynie 16 525,00 zł”;
 16. w Rozdziale VII BUDŻET LSR w pkt 8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR zdanie: „Ten podział widoczny jest również w budżecie LSR, ponieważ wielkość środków przewidzianych na działania infrastrukturalne jest zdecydowanie większa i wynosi –8 981 073,00 złotych” otrzymuje brzmienie: „Ten podział widoczny jest również w budżecie LSR, ponieważ wielkość środków przewidzianych na działania infrastrukturalne jest zdecydowanie większa i wynosi 9 419 128,00 złotych”;
 17. w Rozdziale VII BUDŻET LSR w pkt 8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR Tabela 25 „Budżet realizacji LSR (wdrażanie & współpraca) w podziale na poszczególne cele i przedsięwzięcia” zmienia brzmienie z:

 

Cel / przedsięwzięcie

Budżet

CO 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej

wykorzystującej lokalne rynki i potencjały

5 907 645,00 zł

CS 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich

2 571 594,00 zł

P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

2 438 603,00 zł

P 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego

132 991,00 zł

CS 1.2 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

3 336 051,00 zł

P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką

3 336 051,00 zł

CO 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców

4 267 466,00 zł

CS 2.1 Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców

453 236,00 zł

P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych

453 236,00 zł

CS 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy

3 814 230,00 zł

P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

3 181 530,00 zł

P 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy

632 700,00 zł

CO 3 Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska

24 889,00 zł

CS 3.1Poprawa wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy

24 889,00 zł

P 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury

24 889,00 zł

BUDŻET OGÓŁEM

10 200 000,00 zł

 

na:

Cel / przedsięwzięcie

Budżet

CO 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej

wykorzystującej lokalne rynki i potencjały

5 981 009,00 zł

CS 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich

2 646 751,00 zł

P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich.

2 598 760,00 zł

P 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego

47 991,00 zł

CS 1.2 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

3 334 258,00 zł

P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką

3 334 258,00 zł

CO 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców

4 202 466,00 zł

CS 2.1 Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców

326 068,00 zł

P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych

326 068,00 zł

CS 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy

3 876 398,00 zł

P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

3 469 585,00 zł

P 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy

406 813,00 zł

CO 3 Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska

16 525,00 zł

CS 3.1Poprawa wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy

16 525,00 zł

P 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury

16 525,00 zł

BUDŻET OGÓŁEM

10 200 000,00 zł

 

 

 1. w Rozdziale X ZINTEGROWANIE w podpunkcie 10.1.2. Zintegrowanie LSR na przykładzie celu 2.2, w części zaczynającej się od tytułu „Integrowanie metod” dodaje się lit. c: „projekt własny RLGD (2.2.2)”;
 2. Plan działania otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do Opisu zmian LSR;
 3. Plan komunikacyjny otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do Opisu zmian LSR;
 4. LSR otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do Opisu zmian LSR.

 

 

Uzasadnienie zmian: w wyniku powstałych oszczędności po podpisanych umowach przez beneficjentów z naborów ogłaszanych w latach 2017-2019 oraz po oszczędnościach powstałych po rozliczaniu wniosków o płatność planowane zostały do ogłoszenia kolejne nabory wniosków. Ponadto dokonano zmian w zakresie operacji własnych (zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na te działania z uwagi na konieczny wysoki wkład własny LGR), a także dokonanie zmian w zakresie przesunięć środków finansowych pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami, na które ogłaszane będą nabory wniosków. Zwiększone zostały kwoty na konkursach, na których jest zdecydowanie większe zainteresowanie wśród Wnioskodawców, a zmniejszone kwoty na naborach, na których jest małe zainteresowanie potencjalnych Wnioskodawców.

 

W załącznikach znajduje się szczegółowy zakres zmian.

Uwagi można zgłaszać do 22 lipca br. do godz. 15.00 na adres e-mail: biuro@bielskakraina.pl.


Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR odbędzie się 20 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie LGR Bielska Kraina (ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała).
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.