Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.


Zmiany wprowadzane w LSR obejmują:

- zmiany budżetu (przesunięcia środków finansowych z celu ogólnego 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców – kwoty 380 092,92 zł na cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały. Przesunięcie środków finansowych wynika z konieczności zapewnienia co najmniej 50% środków finansowych w ramach LSR na utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy. Zgodnie
z pismem MGiŻŚ z dnia 15.11.2017 r. tworzone miejsca pracy przez JST oraz jednostki podległe w ramach realizacji projektów nie będą zaliczane do limitu, stąd konieczność wprowadzenia zmian w budżecie. Druga zmiana w budżecie  dotyczy przesunięcia środków finansowych w ramach projektów współpracy z Celu ogólnego 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, celu szczegółowego 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy, przedsięwzięcia Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy kwoty 20 000 zł na projekt współpracy zaplanowany do realizacji w ramach Celu ogólnego 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały, cel szczegółowy zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich – przedsięwzięcie Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego. Zmiana wynika z zbyt niskich środków założonych na projekt współpracy polegający na udziale osób z sektora rybackiego w wizycie studyjno-szkoleniowej w ramach współpracy międzyregionalnej.

- w wyniku zmian dokonanych w budżecie dostosowano do niego Plan Działania.

- wprowadzone zostały zmiany w Planie komunikacji – do dokumentu wprowadzone zostały planowane do realizacji szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów z zakresu przygotowywania Wnioskodawców do złożenia poprawnej dokumentacji w ramach ogłaszanych przez LGR naborów wniosków oraz z zakresu rozliczania wniosków o płatność przez Beneficjentów środków pochodzących z PO RiM 2014-2020;

W załączeniu znajduje się projekt zmian LSR.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@bielskakraina.pl do 05.01.2018 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR odbędzie się 4 stycznia br. o godz. 9.00 w siedzibie LGR Bielska Kraina ul. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała (w biurze Stowarzyszenia – parter).

 

 

 
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.