Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Pomoc suszowa dla rybaków

Dzięki interwencji organizacji rybackich oraz pomocy ze strony Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ polskie gospodarstwa rybackie mają zostać objęte pomocą finansową ze względu na wystąpienie suszy.

W dniu 31 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane  wystąpieniem  w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc tą otrzymają podobnie jak w 2015 r. gospodarstwa rybackie, których stawy położone są na terenie gmin objętych suszą. Pomoc będzie przyznawana na zasadzie pomocy de minimis. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, który poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie, to 30 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Formularz wniosku zostanie opracowany przez ARiMR.

Program przewiduje m.in. pomoc finansową na każdy ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi, znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w wys. 300 zł na 1 ha. W programie przewidziano także inne formy pomocy.

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

    25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

    60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

    697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw  rolnych,

    17,5 mln zł  na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

 Uchwała Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem podjęcia. Natomiast Rozporządzenie będzie obowiązywać po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Uważamy, że pomoc ta chociaż w minimalny sposób pozwoli zrekompensować straty poniesione w wyniku suszy. Jest to także pierwszy sukces Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych, która na wniosek swoich członków występuje do odpowiednich organów państwowych celem wyrażenia swojej opinii w różnych sprawach dotyczących rybactwa śródlądowego.

Treść uchwały Rady Ministrów oraz rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w załączeniu.

Polskie Towarzystwo Rybackie
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.