Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Sektor gospodarczy

BENEFICJENT: sektor gospodarczy


- sektor gospodarczy: przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zakresie rybactwa śródlądowego;

 

Operacja:
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;

 

W ramach tej operacji można uzyskać pomoc na:

1)        budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub

2)       zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub

3)      wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

4)      remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

5)      udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, lub

6)      zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Pomoc finansową na realizację powyższych operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów.


Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta,
z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 450 000 zł.


 


Operacja:
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;W ramach tej operacji można uzyskać pomoc na:

1)      tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa prowadzonej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), lub

 

2)   podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej, polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

a)  konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, lub

b)  naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub

c)  handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub

d)  działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub

e)  działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub

f)  działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub

g)  działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub

h)  opieki zdrowotnej, lub

i)  działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub

j)  naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub

k)  wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, lub

l)   działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi, lub

m) wykonywania robót ogólnobudowlanych, lub

n) wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, lub

o) produkcji soków, lodów, lub

p) produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, lub

q) produkcji wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, lub

r) przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, lub

s) przetwarzanie i konserwowanie mięsa.Pomoc finansową na realizację powyższych operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów. Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta (przedsiębiorcę), z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 300 000 zł.Operacja:
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej;W ramach tej operacji można uzyskać pomoc na:


1)   inwestycje melioracyjne związane z:

a)  rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub

b)  ochroną przeciwpowodziową, lub

c)  regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub

e)  ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub

2)   budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub

3)   zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,  lub

4)   zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody,
w tym Natura 2000, lub

5)   renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub

6)      zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub

7)      remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie  w zakresie niezbędnym  do prowadzenia działalności rybackiej, lub

8)  zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach
śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

 


Pomoc finansową na realizację powyższych operacji w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85 % tych kosztów.


Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta,
z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.