Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Sektor społeczny

BENEFICJENT: sektor społeczny


- sektor społeczny: osoby fizyczne, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje (w tym organizacje zrzeszające rybaków) działającym na obszarze objętym LSROR;Operacja:
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;

W ramach tej operacji można uzyskać pomoc na:1) Poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem;
2) Rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji  polegającej w szczególności na: remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków
i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu;
3) Remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;

4) Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;

5) Budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy
i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;
6) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna
rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);

7) Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi;
8) Promocje obszaru objętego LSROR.

9) Popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.Pomoc finansową na realizację powyższych operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85% tych kosztów.

Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 3 000 000 zł na jednego beneficjenta,
z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 1 500 000 zł.Operacja:
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;


W ramach tej operacji można uzyskać pomoc na:

1)        budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub

2)       zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub

3)      wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

4)      remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

5)      udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, lub

6)      zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Pomoc finansową na realizację powyższych operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów.


Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta,
z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 450 000 zł

 Operacja:
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;


W ramach tej operacji można uzyskać pomoc na:

1)      tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa prowadzonej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), lub

 

2)   podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej, polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

a)  konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, lub

b)  naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub

c)  handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub

d)  działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub

e)  działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub

f)  działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub

g)  działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub

h)  opieki zdrowotnej, lub

i)  działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub

j)  naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub

k)  wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, lub

l)   działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi, lub

m) wykonywania robót ogólnobudowlanych, lub

n) wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, lub

o) produkcji soków, lodów, lub

p) produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, lub

q) produkcji wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, lub

r) przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, lub

s) przetwarzanie i konserwowanie mięsa.Pomoc finansową na realizację powyższych operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów.

 

Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta (przedsiębiorcę), z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 300 000 zł.

 Operacja:
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej;
W ramach tego operacji można uzyskać pomoc na:


1) inwestycje melioracyjne związane z:

- rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych;

- ochroną przeciwpowodziową;

- regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji;
- ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej – z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych;

2) budowę, odbudowę, rozbudowę  lub zabezpieczenie szlaków wodnych;

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych;
4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000;

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk;

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody;

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażeniu w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej;
8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

Pomoc finansową na realizację powyższych operacji w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85 % tych kosztów.


Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta,
z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.