tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD OW/1/2021

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) pod tytułem „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”.

Operacja, którą realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na: promocji potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy poprzez rozwój marki Szlaku Karpia oraz upowszechnianie wiedzy o rybołówstwie poprzez:

- opracowanie graficzne i wykonanie nowych tablic informacyjno-promocyjnych Szlaku Karpia – stworzenie 5 szt. tablic informacyjnych o wymiarach: 150 x 100 cm (1 szt. dla każdej z gmin z obszaru LGR Bielska Kraina: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice), na których zawarte będą ważne informacje dotyczące „Szlaku Karpia” np. ogólne informacje o ilości gospodarstw rybackich na obszarze LGR. Każda z tablic umieszczona zostanie w publicznym miejscu dostępnym dla każdego mieszkańca i turysty. Celem wydania tablic jest: stworzenie spójnego systemu promocji gospodarstw rybackich, spójna wizualizacja oraz identyfikacja Szlaku Karpia. Materiał ten ma na celu informowanie społeczności o produkcji, sprzedaży karpia i innych ryb słodkowodnych, zwłaszcza rodzimej produkcji w danych miejscach;

- opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych - oznaczenia dla gospodarstw rybackich: wydanie 75 szt. tablic PCV w formacie A1 (po 1 szt. dla gospodarstwa rybackiego z obszaru LGR Bielska Kraina), na których zawarte będą ważne informacje dot. Gospodarstwa rybackiego takie jak: dane teleadresowe, numer producenta, czy numer weterynaryjny oraz ujednolicona zostanie szata graficzna tak aby stworzyć spójny system identyfikacji i promocji;

- kampania promocyjna przedświątecznej sprzedaży ryb - spoty radiowe zachęcające do zakupu ryb od lokalnych producentów w 2021 i 2022 roku - wyemitowanie na antenie Radia Bielsko 45 spotów radiowych o długości 40 sekund, w grudniu 2021 r. oraz 45 spotów radiowych o długości 40 sekund w grudniu 2022. Kampania polega na przedświątecznej promocji sprzedaży ryb od lokalnych producentów z gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze i Wilamowice;

- nowa strona www.bielskakraina.pl (jako nośnik informacji dla rybaków) - opracowanie i wykonanie Serwisu internetowego www.bielskakraina.pl. Strona będzie miała na celu szerzenie informacji m.in. dla rybaków z obszaru LGR Bielska Kraina, ale również będzie promowała działania związane ze „Szlakiem Karpia”;

- 15 minutowy film pn. „Na Szlaku Karpia” promujący gospodarkę rybacką oraz działalność LGR i projekty beneficjentów – Celem produkcji filmu będzie promocja działalności LGR Bielska Kraina, promocja zrealizowanych projektów beneficjentów korzystających z PO RIM na lata 2014-2020 oraz promocja lokalnej gospodarki rybackiej.
W filmie zostaną pokazane inwestycje zrealizowane przez beneficjentów LGR Bielska Kraina z obszaru 5 gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice ). Dla podkreślenia roli, jaką odgrywają rybacy przedstawiony zostanie cykl produkcji ryb: zarybianie, odłowy oraz sprzedaż ryb.

Koszt produkcji filmu będzie obejmował:

  • montaż filmu (obraz, dźwięk, wraz z narratorem/osobą czytającą treść, w tym pokrycie kosztów praw autorskich do podkładu muzycznego)
  • nagranie materiału do filmu z obszaru działania LGR Bielska Kraina tj. 5 gmin członkowskich: Jasienicy, Jaworza, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic. Nagrywanie będzie odbywać się sezonowo:
    - z produkcji rybnej np. w maju zarybianie, w listopadzie odłowy;
    - ujęcia przyrody obszaru;
    - wypowiedzi przedstawicieli LGR, rybaków, beneficjentów itp.
  • przygotowanie treści dla narratora dotyczącej aspektów przyrodniczych obszaru LGR Bielska Kraina, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rybackiej tego obszaru przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe w ww. zakresie. 

- Organizacja cyklu 15 prelekcji pt. ”Przedszkolaki na Szlaku Karpia” – spotkanie w przedszkolach z przyrodnikiem, który opowie o gospodarce rybackiej na obszarze LGR Bielska Kraina, opowie o hodowli najpopularniejszych gatunków ryb słodkowodnych występujących na obszarze Szlaku Karpia Bielskiej Krainy, a także walorach smakowych i zdrowotnych ryb. Każdy uczestnik prelekcji otrzyma rybkę ceramiczną – jako materiał promocyjny.

Planowana do realizacji operacja własna realizowana jest w ramach Celu ogólnego 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, Celu szczegółowego 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy oraz Przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 35 000,00 zł.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 13.10.2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie:

„Oświadczam, ze jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w dniu 13.09.2021 r.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) w terminie od 13.09.2021 r. do 13.10.2021 r. bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, w godzinach pracy biura tj.:

7:00 – 15:00 – od poniedziałku do środy,

7:00 – 17:00 – czwartek,

7:00 – 13:00 – piątek.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres e-mail: biuro@bielskakraina.pl, lub zadzwonić pod numer (33) 810 57 35/ 725 449 170 w godzinach pracy Biura LGD.