tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017 (P.2.1.1)

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych (cel ogólny nr 2: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, cel szczegółowy nr 2.1: Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców) zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”- propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa, w podanym poniżej miejscu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała
W okresie od dnia 30.10.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. do godz. 14.00.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu,
o którym mowa w pkt VII ppkt 1, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD lub DVD).

III. Forma przyznania pomocy.
Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust 3 rozporządzenia nr 508/2014 – do wysokości 85% tych kosztów, do wysokości limitu,
o którym mowa w art. 9 ust 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki przyznania pomocy.
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
1) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
2) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;
 Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
a) zakłada realizację przynajmniej jednego celu ogólnego, a tym samym jednego celu szczegółowego i osiągnięcie przypisanego do niego wskaźnika rezultatu;
b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”;
c) zakłada realizację przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym wzrost wartości przypisanego mu wskaźnika (wskaźników) produktu, o co najmniej jeden punkt;
d) zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia;
e) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia
Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:
1) Zgodność formy wnioskowanego wsparcia z formą wsparcia wskazaną w pkt III ogłoszenia;
2) Inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
 Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie
z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.
 Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Kryteria podstawowe – max. 20 pkt.
2) Kryteria strategiczne – max. 4 pkt.


Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 pkt w ramach kryteriów podstawowych. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.

VI. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 232 000,00 zł.

VII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 1, dostępna jest w wersji elektronicznej
5) Kryteria oceny operacji dostępne są w wersji elektronicznej
6) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy dostępne są w wersji elektronicznej

W/w dokumentacja konkursowa została zamieszczona w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem o konkursie.

VIII.   Informacje dodatkowe.

W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi 46 400,00 zł.

Informacje dotyczące naboru udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numerami telefonów: 33/ 8105735 lub 725 449 170.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Bielska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.