tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

O nas

Nazwa RLGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Forma prawna: Stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną, działające na podstawie aktualnych aktów prawnych; krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych określających sposób wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGR.

Obok osób fizycznych członkami stowarzyszenia są jednostki samorządu terytorialnego: 5 gmin powiatu bielskiego. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, organ kontroli wewnętrznej – Komisja Rewizyjna, oraz Rada – organ decyzyjny, która podejmuje decyzje w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach LSR, posiada on znaczną reprezentację przedstawicieli sektora rybołówstwa i akwakultury (40%).

Numer KRS: 0000345828

Regon: 241 467 056

NIP: 5472115960

Siedziba: 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 

Obszar RLGD Bielska Kraina zajmuje 275 km2. Strukturę administracyjną obszaru tworzy 5 gmin, w tym: 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 3 gminy wiejskie co stanowi 60% powierzchni powiatu bielskiego i 2% powierzchni województwa śląskiego. Na dzień 31.12.2013 r. obszar obejmował 102 486 osób zameldowanych - co stanowi 64% ludności powiatu bielskiego. Dokładne dane na temat gmin znajdują się w tabeli nr 1.

Spójność LSR opiera się przede wszystkim na spójności przestrzennej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - tzn. gminy wchodzące w skład RLGD pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie (zgodnie z definicją z załącznika nr 3 do regulaminu konkursu na wybór strategii RLKS). Obszar LSR ma formę połowy niezamkniętego pierścienia wokół miasta Bielsko-Biała, nienależącego do powiatu bielskiego, a stanowiącego odrębny Powiat Grodzki. Obszar objęty działaniem RLGD znajduje się w południowej części województwa śląskiego i leży w całości na terenie powiatu bielskiego, w obrębie międzynarodowych szlaków komunikacyjnych
i transportowych. Obszar LGR Bielska Kraina graniczy z:

• położonym w jego centrum miastem Bielsko-Biała (Powiat Grodzki),

• od północy – z powiatem pszczyńskim,

• od zachodu – z powiatem cieszyńskim,

• od południowego wschodu – z powiatem żywieckim,

• od północnego wschodu – z powiatami: oświęcimskim i wadowickim, należącymi do województwa małopolskiego.

Poza tym cały obszar charakteryzuje się powiązaniami gospodarczymi, historycznymi, kulturowymi i przyrodniczymi, co szerzej zostało opisane w rozdziale III. 

 

Opis sposobu powstania i doświadczenie RLGD
Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina powstało na podstawie wspólnej inicjatywy oddolnej 3 sektorów: gospodarczego (przedsiębiorcy, w tym gospodarstwa rybackie), społecznego (organizacje pozarządowe – w tym związane z rybactwem, osoby fizyczne) oraz publicznego (5 z 10 gmin powiatu bielskiego, Powiat Bielski), mocą uchwały podjętej 15 października 2009 r. na Zebraniu Członków Założycieli. 4 stycznia  2010 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy w Bielsku –Białej). Ponad 2/3 członków stanowią przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego. Większość członków Stowarzyszenia brała udział w realizacji LSROR na lata 2007-2013.

RLGD jest kontynuacją LGR, która realizowała LSROR w okresie programowania 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR, rozdysponowując kwotę 18 984 462,88 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 93%.

Celem powstania RLGD był i jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zależnego od rybactwa  poprzez promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy, a także aktywizacja i włączenie społeczności obszarów zależnych od rybactwa.

Opis procesu tworzenia partnerstwa:

Powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina było naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych, w tym szczególnie rybackich zamieszkujących obszar LSR. Od 2000 r. z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Jaworze, rybaka i jednocześnie byłego Prezesa LGR Pana Zdzisława Byloka podejmowano działania mające na celu powołanie organizacji zrzeszającej rybaków, a w konsekwencji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Wejście Polski do Unii Europejskiej i wdrażanie instrumentów wsparcia Wspólnej Polityki Rybackiej w perspektywie finansowej 2007-2013, która w Polsce otworzyła możliwości poprzez Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” dało szansę na realizację idei lokalnych producentów ryb.

Pierwsze półrocze 2009 r. – podejmowanie rozmów na temat powołania LGR Bielska Kraina na różnorakich spotkaniach formalnych (posiedzenia Zarządu i Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Bielska, posiedzenia Zarządu Powiatu Bielskiego, sesje Rad poszczególnych gmin) oraz nieformalnych (gminne spotkania z przedstawicielami sektora rybackiego, pierwsze informacje z prasie lokalnej, informacja przekazana podczas cyklicznej imprezy „Święto Karpia” w Bestwinie 29.08.2009 r. skupiającej środowisko rybackie itp.).

W lipcu 2009 r. Starosta Bielski wystosował pismo do wszystkich 10 gmin Powiatu Bielskiego z prośbą o dokonanie wstępnej inwentaryzacji osób zajmujących się rybactwem na terenie każdej z nich. W odpowiedzi 7 z nich potwierdziło znaczącą obecność sektora rybackiego na swoim terenie.

Lipiec/sierpień 2009 r. – rozmowy co  do kształtu LGR i jej zasięgu. Ostatecznie prace założycielskie rozpoczęto na terenie Gmin: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina i Wilamowice. Zweryfikowano wstępnie współczynnik rybackości, który stanowił impuls i motywację do działania w kierunku sięgnięcia po środki na rozwój obszaru, tak silnie zależnego od rybactwa.

5 sierpnia 2009 r. w Bestwinie – spotkanie z rybakami gmin o najwyższym współczynniku rybackości. Uzyskano aprobatę podejmowanych działań oraz potwierdzono chęć współpracy przy tworzeniu LGR i LSROR.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 6 sierpnia 2009 r. – pierwsze oficjalne spotkanie w sprawie LGR i LSROR na zaproszenie Członka Zarządu Powiatu Bielskiego, w którym uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej. Zaprezentowano projekt rozporządzenia, założenia programu, warunki uczestnictwa w konkursie oraz krótką charakterystykę obszaru LGR pod kątem spełniania warunków dostępu.

Sierpień-październik 2009 r. - 5 gmin oraz Powiat Bielski przyjęli uchwały o przystąpieniu do tworzącego się Stowarzyszenia.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 15 października 2009 r. – Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyli reprezentanci 3 sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego. Uchwalono statut, wybrano zarząd oraz komisję rewizyjną.

21 października 2009 r. – złożono dokumentację rejestrową w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

4 stycznia 2010 r. - Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i otrzymało wpis do KRS.

Doświadczenie kadr/potencjał ludzki

W związku z tym, że RLGD odpowiedzialna jest za wybór operacji na poziomie lokalnym, osoby zaangażowane w realizację LSR posiadają niezbędne doświadczenie i kompetencje. W szczególny sposób odnosi się to do Członków Rady, jak również
do Członków Zarządu oraz pracowników Biura.

Wszyscy pracownicy biura zostali zaangażowani w proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Treść LSR została przygotowana przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, jak również organizowane spotkania, warsztaty, badania obszaru przeprowadzone były przez pracowników. W ramach nowej LSR wyznaczone zostały zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz przewidziano metody ich pomiaru, a także na stanowisku pracy związanym z udzielanym doradztwem określono sposób pomiaru, jakości udzielanego doradztwa (Regulamin biura). Podział zadań pracowników jak i wymagania do przewidzianych obowiązków zostały określone w Regulaminie biura i opisach stanowisk (załącznik nr 13 „Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura” i załącznik nr 15 „Regulamin pracy biura RLGD” do wniosku o wybór strategii (…). Wszyscy pracownicy biura posiadają udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu LSROR w perspektywie finansowej 2007-2013, posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i wdrażania procesów rozwoju na poziomie lokalnym oraz doświadczenie w aktualizacji i wdrażaniu LSROR Bielska Kraina oraz innych dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończyli szereg szkoleń, kursów i seminariów, które dają podstawę do merytorycznej i efektywnej pracy przy wdrażaniu LSR 2014-2020, których potwierdzenie stanowi załącznik nr 16a do wniosku o wybór strategii. Pracownicy biura RLGD posiadają doświadczenie w realizacji projektów zewnętrznych z różnych programów. Kadra LGR angażowała się w wolontariat z zakresu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców regionu. Członek Zarządu – Prezes Stowarzyszenia jest przedstawicielem sektora rybackiego (właściciel „Specjalistycznego Gospodarstwa Rybackiego Nałęże” w Jaworzu), posiada doświadczenie
w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów unijnych. Pozostali Członkowie Zarządu także posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania LGD, zdobyte podczas wdrażania LSROR 2007-2013.

Ponadto, Członkowie Zarządu, Członkowie Rady oraz pracownicy biura będą się doszkalać w latach 2016-2020, zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR.

Szczególną uwaga osób zaangażowanych we wdrażanie LSR Bielskiej Krainy w latach 2014-2020 skupiona będzie na grupach defaworyzowanych - słabszych członkach społeczności w procesie rozwoju lokalnego poprzez analizę sytuacji lokalnej, identyfikację i rozwój potencjalnych projektów, stymulowanie potencjalnych beneficjentów oraz pomoc lokalnym koordynatorom projektów w rozwijaniu własnych pomysłów w projekty kwalifikujące się do wsparcia finansowego.

Opis procesu tworzenia partnerstwa uwzględniający dotychczasowe doświadczenia grupy oraz jej Członków we wdrażaniu Osi 4 PO RYBY

Członkowie Stowarzyszenia angażują się w działalność Stowarzyszenia, wspólnie realizując cele i kierunki działania. Są zapoznani ze specyfiką Osi 4 PO RYBY, którego kontynuacją jest Priorytet 4 PO Rybactwo i Morze. Członkowie brali czynny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków w ramach PO RYBY 2007-2013. Członkowie reprezentujący różne sektory byli beneficjentami środków finansowych pochodzących z Osi 4 PO RYBY Ponadto, członkowie czynnie angażowali się w działalność Stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem podejmowało szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poprawy, jakości życia mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa, które służyły realizacji celów ujętych w LSROR. Odbywały się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, podczas których podejmowane były uchwały związane z jak najskuteczniejszą realizacją wskaźników. Średnio raz na kwartał odbywały się posiedzenia Zarządu, podczas których wyznaczane były kierunki działania Stowarzyszenia, a co pół roku posiedzenia Komisji Rewizyjnej, której zadaniem była kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia. W związku z ogłaszanymi konkursami naborów wniosków o dofinansowanie odbywały się posiedzenia Komitetu, którego zadaniem była ocena wniosków pod względem zgodności z LSROR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Organizowano szereg szkoleń związanych z możliwościami pozyskiwania dofinansowania, jak i sprawnego i skutecznego rozliczania projektów. W biurze LGR oraz w gminach członkowskich prowadzone były konsultacje, organizowane spotkania, konferencje związane z promocją Osi 4 PO RYBY. LGR organizowało także szkolenia dla rybaków, wydarzenia plenerowe, prelekcje dla dzieci, konkursy fotograficzne, rysunkowe, oraz wiele innych inicjatyw, mających na celu zrównoważony rozwój obszaru oraz aktywizację lokalnych społeczności, a także poszerzenie wiedzy na temat Osi 4 PO RYBY. Stowarzyszenie prowadziło szerokopasmową promocję w tym zakresie. Efektem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie była sprawna redystrybucja środków z Osi 4 PO RYBY 2007-2013. Do biura wpływały projekty wpisujące się w zakresy operacji premiowanych do dofinansowania na obszarze Bielskiej Krainy, a ich realizacja wpłynęła w zdecydowany sposób na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zależnego od rybactwa, czego efektem było m.in. utworzenie ponad 50 miejsc pracy. LGR Bielska Kraina ogłosiła w tym czasie 20 naborów wniosków o dofinansowanie, z czego dofinansowanych zostało 76 projektów, na łączną kwotę 18 984 462,88 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 93%.

Oprócz wsparcia, które LGR pozyskała z osi 4 PO RYBY, Stowarzyszenie otrzymało także dofinansowanie na 9 projektów z innych źródeł finansowania na łączną sumę 375 933,75 zł, w zakresie edukacji, aktywizacji lokalnych społeczności, promocji gospodarki rybackiej, ekonomii społecznej, w zakresie związanym z rybactwem.

Wartością dodaną, którą wnosi do procesu wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 LGR Bielska Kraina, jest z pewnością wzrost ilości miejsc pracy oraz podniesienie kwalifikacji podmiotów z sektora akwakultury, którzy w okresie funkcjonowania LGR uczestniczyli w wielu szkoleniach z zakresu rozwoju własnej działalności oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim (25 szkoleń, w tym 16 szkoleń w ramach Środka 4.1. PO RYBY – przygotowanie wniosków o dofinansowanie, zasady realizacji i rozliczania projektów.) Nastąpił wzrost świadomości wśród społeczności o potencjale obszaru, w tym przede wszystkim potencjale gospodarki rybackiej oraz turystycznym, który zamieszkują. Pojawiło się wiele nowych obiektów rekreacyjno-turystycznych, które pozwalają na napływ turystów na obszar Bielskiej Krainy (w tym m.in.: łowiska wędkarskie, gospodarstwa agroturystyczne, muzea, izby pamięci oraz wiele innych obiektów). Pojawiły się także nowe produkty i usługi. Nastąpiła poprawa, jakości życia lokalnej społeczności, również dzięki projektom realizowanym dla ogółu mieszkańców (ochrona przeciwpowodziowa, budowa obiektów i budowli użyteczności publicznej. Wartość dodaną jest także certyfikacja przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bestwińskiego Karpia Królewskiego oraz Pstrąga Górskiego z obszaru Bielskiej Krainy, działalność informacyjna/doradcza dotycząca wymagań sprawozdawczych podmiotów branży rybackiej oraz działalność odpłatna Stowarzyszenia - realizacja wizyt studyjnych po Bielskiej Krainie, które stanowią dodatkowe źródło dochodu dla rybaków.

W okresie 2014-2020 RLGD kontynuuje działalność na rzecz zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju obszarów rybackich poprzez działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców przez zwiększenie zatrudnienia na obszarach rybackich, w tym zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich poprzez modernizację i innowacyjność, rozwój kompetencji oraz wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką, a także działania na rzecz ochrony środowiska w zakresie poprawy wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy.