tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

We wniosku o dofinansowanie należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jeżeli wnioskodawca nie posiada nadanego numeru, jest zobowiązany złożyć do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, wniosek o wpis do ewidencji producentów, celem nadania takiego numeru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 poz. 807 i 1419 oraz z 2016 r. poz.1605). Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów jest dostępny na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy we wniosku powinny być zgodne z danymi, jakie zostały podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane identyfikacyjne wnioskodawcy są inne niż dane w EP, wnioskodawca powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację tych danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych na etapie wypłaty środków finansowych będzie powodować konieczność złożenia wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach, – jeśli mimo wezwania beneficjenta do dokonania stosownych poprawek, dane identyfikacyjne nadal nie będą zgodne z danymi w EP – może nastąpić odmowa wypłaty pomocy. Niezgodność danych w zakresie numeru rachunku bankowego nie skutkuje odmową wypłaty pomocy. W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej w związku z działalnością prowadzoną w spółce, w polu tym należy wpisać numer identyfikacyjny nadany spółce cywilnej w oparciu o REGON spółki. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego pole należy pozostawić niewypełnione, a wraz z wnioskiem należy złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie nie otrzymał wymaganego numeru.
Do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie należy dostarczyć Decyzję o wpisie producenta do ewidencji producentów.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016 r.