tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Międzynarodowy projekt współpracy realizowany w 2018.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w partnerstwie z 2 Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania w 2018 r. zrealizowała projekt międzynarodowy pn. "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej".

Głównym celem operacji było nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i konferencji rybackiej.

W ramach realizacji Projektu Współpracy zrealizowano następujące zadania:

A/ WIZYTA STUDYJNA NA SŁOWACJI

B/ WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

C/ KONFERENCJA RYBACKA PN. „PERSPEKTYWY CHOWU I HODOWLI RYB KARPIOWATYCH W POLSCE

D/ WIZYTY STUDYJNE NA OBSZARZE LGR BIELSKA KRAINA I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

A/ WIZYTA STUDYJNA NA SŁOWACJI (3 dni)

Liczba uczestniczących LGD: 3

Lider zadania: LGR Bielska Kraina

Liczba osób z poszczególnych grup – 3 dni - 2 noclegi, liczba uczestników 54 w tym:

  1. LGR Bielska Kraina – 26
  2. Świętokrzyska RLGD – 26
  3. Oz "Partnerstvo pre MAS Terchovska dolina" -2 (udział bezkosztowy)

Miejsce wyjazdu:

Wyjazd studyjny miał miejsce na terenie Słowacji, w tym na obszarze działania grupy partnerskiej Oz "Partnerstvo pre MAS Terchovska dolina”. Przedsięwzięcie to przyczyniło się się do propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach LGD.

Termin wyjazdu studyjnego:

18-20 Maj 2018

Czas trwania wyjazdu:

3 dni

Opis Wyjazdu

Wyjazd poświęcony będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a także poznaniu kultury słowackiej. Podczas wyjazdu zwiedzone zostaną gospodarstwa rybackie, a spotkania z ich przedstawicielami mają przyczynić się do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń w zakresie chowu i hodowli ryb. Podczas wyjazdu partnerzy projektu będą mieć okazję zapoznać się z działalnością LGD Oz "Partnerstvo pre MAS Terchovska dolina" – kierunków i celów działania, wizji rozwoju obszaru partnerskiej grupy słowackiej. W ramach wyjazdu zaplanowano także zwiedzanie najciekawszych historycznie miejsc na Słowacji. W związku z tym, iż BRATYSŁAWA (BRATISLAVA), uznawana jest za „Klejnot Dunaju“ i może się poszczycić nie tylko bogatą historią, ale także interesującą współczesnością organizator postanowił, iż uczestnicy wyjazdu po zwiedzaniu gospodarstwa rybackiego, znajdującego się na trasie do Bratysławy, będą mieli możliwość poznać również Stolicę Słowacji.

B/ WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Liczba uczestniczących LGD: 3

Lider zadania: LGR Bielska Kraina

LGD uczestniczące w zadaniu:

  1. LGR Bielska Kraina - 2
  2. Świętokrzyska RLGD – 25
  3. Oz "Partnerstvo pre MAS Terchovska dolina" – 10

Miejsce wyjazdu:

Wizyta studyjna odbyła się na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina oraz obszarach dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego w województwie śląskim.

Termin wyjazdu studyjnego:

14-15 czerwiec 2018

Czas trwania wyjazdu:

2 dni

Opis Wyjazdu

Wyjazd studyjny ma na celu przedstawienie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach PO RYBY/ PO RiM, które były zrealizowane na obszarze działania LGR Bielska Kraina. Ponadto projekt przyczynił się do zapoznania z obszarem województwa śląskiego na którym działa również druga grupa rybacka LGR Jurajska Ryba – odbyła się wizyta w gospodarstwie rybackim Sygontka w Przyrowie. Oprócz części merytorycznej, w programie zaplanowano zwiedzanie kluczowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych w województwie śląskim, które mają zapoznać partnerów projektu z historią, kulturą i dziedzictwem przyrodniczym znajdującym się w pobliżu obszarów rybackich.

C/ KONFERENCJA RYBACKA: „Perspektywy chowu i hodowli ryb karpiowatych w Polsce”

Konferencja została zorganizowana dla 30 osób.

Grupa docelowa – przedstawiciele sektora rybackiego, Zarząd RLGD, pracownicy Biura RLGD, osoby z grup defaworyzowanych.

Zasady uczestnictwa: kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji bezpłatny.

Liczba osób z poszczególnych grup:

  1. Świętokrzyska RLGD – 20 osób
  2. LGR Bielska Kraina – 10 osób

Miejsce konferencji:

Dom Weselny Oliwia ul. Parkowa 38, 28-362 Nagłowice

Miejsce konferencji znajduje się na terenie Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania, która będzie organizatorem i koordynatorem konferencji.

Termin konferencji:

wrzesień 2018

Czas trwania konferencji:

1 dzień

Transport:

LGR Bielska Kraina zapewniła uczestnikom konferencji transport busem.

Opis konferencji:

Konferencja miała na celu pogłębienie wiedzy osób sektora rybackiego na temat perspektyw chowu i hodowli ryb, w tym przede wszystkim karpia, ale także lina, karasia, ryb dodatkowych w produkcji stawowej, zasady żywienia ryb karpiowatych w podchowach kontrolowanych, wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę stawową, perspektywy chowu karpia w Polsce i UE. Prelegentem na konferencji był magister inżynier rybactwa śródlądowego p. Andrzej Lirski, Na podstawie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia w zakresie weterynarii stwierdzono, że Pan Lirski ze względu na specyfikę tematyki szkolenia będzie najbardziej odpowiednim wykładowcą biorąc pod uwagę oczekiwania biorących udział w konferencji rybaków. Na co dzień wykładowca zajmuje się wykonywaniem ekspertyz z zakresu rybactwa stawowego, opinii sądowych, założeń projektowych przy budowie stawów karpiowych, kierowaniem projektami unijnymi z zakresu promocji, spożycia karpia oraz dobrostanu ryb, szkoleniem hodowców ryb, handlowców, lekarzy weterynarii w zakresie chowu i hodowli karpia, pozaprodukcyjnej roli stawów, dobrostanu ryb.

 

Wizyta studyjna Słowacja 2018 r. 
fot. Wizyta studyjna Słowacja 2018 r.