tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 P 2.2.1

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

            P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
(cel ogólny 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie     potencjału turystycznego Bielskiej Krainy) zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach celu: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa,
w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81,
43-382 Bielsko Biała.

W okresie: od dnia 26.06.2017 r  do dnia 24.07.2017 r do  godz. 15:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu,
o którym mowa w pkt VIII ppkt 1. , w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej
(oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD).

 

 1. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,  do wysokości limitu,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

 1. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

 1. zakłada realizację co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników.
 2. jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
 3. operacja realizowana będzie na obszarze gmin objętych LSR.

           Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

 1. Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego
  do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.
 2. Zgodność formy wnioskowanego wsparcia z formą wsparcia wskazaną w pkt III ogłoszenia.
 3. Inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze
  na 2014 – 2020”

 

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie
z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

          Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Kryteria Podstawowe -  max 22 pkt
 2. Kryteria Strategiczne -  max   5 pkt

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 pkt
z kryteriów podstawowych. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

          Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

 

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  1 750 000  zł.

VIII.  Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
 4. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej 
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej        
 6. Kryteria oceny operacji
 7. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia wnioskodawcy
 8. Lista produktów lokalnych

  

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numerami telefonów: 33 810 57 35, 725 449 170

Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Bielska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.