tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 P 1.1.1

GŁOSZENIE O NABORZE NR  1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące
 P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich
(Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich) zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”, w ramach celu: podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81,
43-382 Bielsko Biała.

W okresie: od dnia 28.04.2017 r  do dnia 25.05.2017 r do  godz. 17:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina  a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD).

 1. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

 1. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

 1. zakłada realizację co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników.
 2. jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
 3. operacja realizowana będzie na obszarze gmin objętych LSR.

           Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

 1. Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.
 2. Zgodność formy wnioskowanego wsparcia z formą wsparcia wskazaną w pkt III ogłoszenia.
 3. Inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na 2014 – 2020”.
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie
z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl.

          Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Kryteria Podstawowe - max 22 pkt  
 2. Kryteria Strategiczne - max   8 pkt

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 pkt z kryteriów podstawowych. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  900 000  zł.

 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 1. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 1. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 1. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 1. Kryteria oceny operacji

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 1. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia wnioskodawcy

http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.htm

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numerami telefonów 33 810 57 35, 725 449 170

Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Bielska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.