tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Przedsięwzięcie 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury

Cel ogólny 3: Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 pkt c Rozporządzenia 508/2014: wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

 

Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych: do 50,00% wsparcia, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% wsparcia. (tj. operacja, spełnia jedno z kryteriów, (i) jest w interesie zbiorowym; (ii) ma zbiorowego beneficjenta; (iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300 000,00 zł.

Przykładowe przedsięwzięcia:

  • renaturyzacja zbiorników wodnych,

  • odtwarzanie pierwotnego stanu terenów przyległych do zbiorników wodnych;

  • odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt.