tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały

Cel szczegółowy 1.2: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt b Rozporządzenia 508/2014: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Beneficjent: osoba fizyczna chcąca założyć działalność gospodarczą, przedsiębiorcy

Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych: do 50,00% wsparcia.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300 000,00 zł

Przykładowe przedsięwzięcia:

  • zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej,

  • tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej,

  • obiekty okołoturystyczne (np.: wypożyczalnie sprzętu turystycznego),

  • usługi dla ludności,

  • rękodzielnictwo i rzemiosło,

  • przetwórstwo rolno-spożywcze.

WARUNEK KONIECZNY: operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji*.

Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Warunek utworzenia miejsca pracy uznaje się za spełniony, jeśli zatrudnienie:

  • bezpośrednio związane jest z realizowaną operacją,

  • w wymiarze czasu co najmniej 20 godzin tygodniowo,

  • umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż 3 lata,

  • związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie stosunku pracy, zawierane na czas wykonania określonych czynności związanych z tzw. sezono­wością. Minimalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące, ponawiany co roku, co najmniej przez 3 lata; polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, pod warunkiem, że pomiędzy beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta pisemna umowa ), a w przypadku utrzymania miejsca pracy, umowa ta powinna być zawarta przynajmniej 12 miesięcy przez złożeniem wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy),

*Utworzone miejsce pracy winno mieć charakter stały, a w przypadku stanowisk sezonowych – powtarzalny.

Jako utrzymanie miejsca pracy należy rozumieć dotychczas zatrudnioną osobę, której miejsce pracy było zagrożone i prawdopodobnie byłoby utracone bez pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze”.

Podjęcie działalności gospodarczej należy rozumieć jako podjęcie działalności gospodarczej w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633).

Podjęcie działalności jako uprawiony do rybactwa należy rozumieć jako podjęcie działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476), z wyłączeniem podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego.