tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Cel ogólny 2: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.2: Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych: do 50,00% wsparcia, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% wsparcia. (tj. operacja, spełnia jedno z kryteriów, (i) jest w interesie zbiorowym; (ii) ma zbiorowego beneficjenta; (iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300 000,00 zł.

Przykładowe przedsięwzięcia:

• tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych i innej małej infrastruktury turystycznej,

• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe i edukacyjne, szlaki turystyczne i kajakowe, tereny biwakowe, punkty widokowe, trasy narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, place zabaw z siłowniami zewnętrznymi, zadaszonymi miejscami grillowym, etc.

• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celach turystycznych,

• zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych,

• likwidacja barier architektonicznych w obiektach turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.